LandskampioenLandskampioen
Kampioen BENE-League
Nationale Beker
Top Foto

Top Handbal

Stichting Top Handbal Zuid-Limburg is sinds 2008 actief.

Doel van de stichting is het doen beoefenen en het bevorderen van tophandbal in Zuid-Limburg en het organiseren van wedstrijden en evenementen.

Het project Top Handbal Zuid-Limburg sloot aan bij de doelstellingen zoals verwoord in de Sportnota 2009-2012 ‘Sport en Bewegen haalt het beste uit Limburg’, de programmalijn “Versterking Topsport (talentontwikkeling), de ‘Limburg Sportzone’ en het ‘Limburgs Handbalplan’, dat uitgevoerd wordt door Limburg Handbal.

Het businessplan van Top Handbal Zuid-Limburg is een dynamisch document. Het beschrijft de plannen voor de volgende fases: de seizoenen 2013 - 2020. “Panta Rhei”, betekent: alles beweegt, alles vloeit. Het stuk zal jaarlijks cyclisch worden bijgesteld. Hierdoor wordt ingespeeld op wijzigingen in de externe en interne omgeving.

In de volgende fase werd de verbinding tot stand gebracht tussen breedtesport, talentontwikkeling, topsport en events.

De samenwerking tussen de beide stichtingen van de Stichting Beheer Top Handbal Zuid-Limburg zal in deze planperiode verder worden uitgebouwd, de reikwijdte vergroot van Zuid- tot en met Midden-Limburg en de synergie met de economische activiteiten in de regionale omgeving nog nadrukkelijker worden opgezocht.

Top Handbal

Verenigingen

De Westelijke Mijnstreek kent sinds jaar en dag drie handbalverenigingen met een succesrijke historie en een toonaangevende rol in het Nederlandse handbal. Deze drie clubs: HV Sittardia, Vlug & Lenig uit Sittard-Geleen en BFC uit Beek tekenden op 30 juni 2008, samen met de overheden Provincie Limburg en de Gemeenten Sittard-Geleen en Beek, het convenant Top Handbal Zuid-Limburg. Een ambitieus plan met als doel een semi-professionele handbalorganisatie die ook in Europees verband op niveau kan presteren.

Uitgangspunt daarbij was het rapport dat in april 2008, op initiatief van de overheid, werd gepresenteerd door de opstellers Frank van den Wall Bake en Joop Alberda. De uitkomst zou moeten worden: twee op semi-professionele basis opererende teams. Eén Topteam en een Talententeam starten in het seizoen 2008-2009.
Gedurende de looptijd van het convenant kwam BFC tot andere inzichten en leidden sportieve resultaten ertoe dat BFC heeft besloten een eigen weg in te slaan.

De gezamenlijke technische visie is verder geborgd bij de direct betrokken verenigingen en de aan het Handbalproject deelnemende scholen en meer en meer ook de handbalclubs uit een grote kring rondom de regio Westelijke Mijnstreek.
De sportieve ontwikkellijn richt zich op spelers uit de eigen regio. Doel is een continue doorstroom van jeugdig talent uit de toeleverende verenigingen, via de Handbalschool en het Talententeam naar het Topteam.

Momenteel zijn er 3 teams actief bij Limburg LIONS KEMBIT-LIONS , KEMBIT-LIONS 2 en KEMBIT-LIONS YOUTH

Stichting THZL

THZL

In 2008 werden de eerste teams van de drie clubs V&L, Sittardia en BFC getransformeerd tot twee ploegen in de heren eredivisie, terwijl de clubs zijn blijven bestaan. Er was dus geen sprake van een fusie maar van een geheel nieuwe opzet, die zijn beslag heeft gekregen in de Stichting Top Handbal Zuid-Limburg. Limburg LIONS 1 speelde in de eredivisie en LIONS 2 in de eerste divisie. Het tweede team bestond puur uit talenten van eigen bodem, afkomstig van V&L, Sittardia en BFC. Dat maakte de opzet zo uniek. Echter heeft BFC zich sinds 2019 teruggetrokken uit het project en is het sindsdien weer op eigen voet verder gegaan. Desondanks is THZL samen met V&L en Sittardia nog steeds een samenspel van verenigingen, met op alle niveaus sportieve kansen voor alle partijen. Vooruitlopend op de transformatie is sinds enkele jaren al het Handbal Talent Centrum (HTC) actief, dat in nauwe samenwerking met het Graaf Huyn College (HSG) in Geleen voorziet in een optimale combinatie van onderwijs en handbal. Deze ontwikkeling wordt door de betrokken gemeenten Sittard-Geleen en Beek en Provincie Limburg ten volle ondersteund, zelfs zodanig dat zij daadwerkelijke stakeholders zijn.

Terwijl het handbalseizoen 2008-2009 nog een overgangsjaar was, staat de nieuwe organisatie er vanaf het seizoen 2009-2010. Er is sprake van één organisatie waarin de beide teams, de HSG en de aan haar gelieerde jeugdtoernooien zullen participeren. Daardoor wordt een structuur gerealiseerd die niet alleen de ingrediënten in zich heeft voor de verdere ontwikkeling in de richting van topsport, maar ook zakelijk veel interessanter wordt voor bedrijven om in te participeren. Businessclub Limburg LIONS speelt daarin een cruciale rol: ook daardoor kunnen krachten worden gebundeld, waarbij het geheel meer is dan de som der delen.

Businessclub Limburg LIONS ressorteert onder het bestuur van de Stichting Top Handbal Zuid-Limburg, terwijl de dagelijkse uitvoering in handen is van onze Businessclubmanager, Elles Derres. 

Kembit Lions

Het handbal in Zuid-Limburg kent een rijke historie. Van oudsher waren er drie-eredivisie-clubs: Sittardia, Vlug & Lenig en Blauw Wit, van welke de laatste in 1998 is gefuseerd met Ceasar tot het huidige BFC. Samen waren de clubs sinds de zestiger jaren van de vorige eeuw goed voor meer dan dertig landstitels. Bovendien vinden sinds 1988 jaarlijks de Limburgse Handbaldagen plaats, die zijn uitgegroeid tot het meest aansprekende en prestigieuze vriendschappelijke toernooi in Europa. Vanaf het jaar 2019 is helaas een andere keuze gemaakt en zijn de Limburgse Handbal dagen niet meer.

In de loop der jaren is het echter steeds moeilijker gebleken, zowel sportief-technisch als zakelijk-financieel, om binnen zo’n klein geografisch gebied drie clubs op het hoogste nationale niveau in stand te houden, reden waarom de laatste jaren de roep om krachtenbundeling steeds luider is geworden, niet alleen bij de clubs zelf, maar ook bij de betrokken Gemeenten, de Provincie Limburg en bij de sponsoren en begunstigers.
Die krachtenbundeling is in de zomer van 2008 daadwerkelijk begonnen met de omschrijving van de ambitie: niet alleen op zo kort mogelijke termijn structureel weer terugkomen in de top, maar ook, op wat langere termijn, een dusdanige niveauverhoging te realiseren dat aansluiting bij de Europese (sub)top kan worden gevonden.

Handbal Zuid-Limburg is als het ware de trainer-coach van de regio die mensen motiveert, opleidt en faciliteert samen te bewegen, te knokken, te incasseren en te winnen. De samenwerkende verenigingen en onderwijsinstellingen leggen daarvoor de basis door de handbalsport lokaal te organiseren.

Een investering in de speerpuntsport handbal is een investering in de gezondheid, de mentaliteit, het imago, het vestigingsklimaat, de Euregionale positie van de Zuid-Limburgse samenleving en één van de opvallende dragers van Sportzone Limburg.

In de tweede fase verschuift de “focus op de top”, naar verbreding, verdieping en integraliteit in de hele piramide.

Handbal Zuid-Limburg streeft naar tophandbal op sub-Europees niveau in Zuid-Limburg, vindt en bindt Zuid-Limburgse handbaltalenten en stelt hen in staat uit te groeien en te bloeien tot (inter-)nationale topspelers (presteren). Voorlopig concentreert Handbal Zuid- Limburg zich daarbij op de herenkant.

In dit kader streeft Handbal Zuid-Limburg er, samen met de provinciale en gemeentelijke overheid, het (basis)onderwijs, verenigingen en de sponsoren, ook naar om zoveel mogelijk mensen, voornamelijk jongeren, te stimuleren te gaan en blijven handballen zodat ook zij het plezier van deze allround teamsport mogen ervaren en een handbalmentaliteit ontwikkelen (participeren).

Top