LandskampioenLandskampioen
Kampioen BENE-League
Nationale Beker
Top Foto

Gedragsregels Bestuur, Medewerkers en Overige Functionarissen

Een bestuurder, werknemer of andere functionaris die verbonden is aan Stichting Top Handbal Zuid Limburg / Limburg LIONS: 

Zorgt voor een veilige omgeving. Schept een omgeving en een sfeer, waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook wordt ervaren. 

Is dienstbaar. Handelt altijd in het belang van de Stichting Top Handbal Zuid Limburg / Limburg LIONS en richt zich op het belang van alle betrokkenen bij de Stichting THZL / Limburg LIONS.

Is open. Handelt zo transparant mogelijk, zodat het eenvoudig is om verantwoording af te leggen en inzicht te geven in het handelen en de beweegredenen.

Is betrouwbaar. Houdt zich aan de regels en afspraken, zoals de statuten, reglementen en besluiten van de (inter)nationale bond. Gebruikt informatie alleen voor het doel van de Stichting THZL / Limburg LIONS. Verklaart dat vertrouwelijke informatie niet voor eigen gewin of ten gunste van anderen wordt gebruikt.

Is zorgvuldig. Handelt met respect en stelt gelijke behandeling voorop. Weegt belangen op correcte wijze. Is zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring en functies. Gaat zorgvuldig en correct om met vertrouwelijke informatie. Onderbouwt bestuursbesluiten goed, zodat er begrip is voor de gekozen richting. 

Voorkomt (de schijn van) belangenverstrengeling. Vervult geen nevenfunctie en gaat financieel belang aan dat in strijd is of kan zijn met de functie. Bespreekt een eventueel voornemen tot het aangaan van een nevenfunctie of van een financieel belang in een organisatie met verantwoordelijken. Doet opgave van financiële belangen in andere organisaties en van nevenfuncties. Geeft aan of de nevenfuncties bezoldigd of onbezoldigd zijn. Voorkomt bij samenwerkingsvormen en -relaties de schijn van bevoordeling in strijd met eerlijke concurrentieverhoudingen. Neemt geen geschenken of giften aan die bestemd zijn om een persoonlijk voordeel te geven. Geeft geen geschenken uit hoofde van de functie en biedt geen diensten aan en doet ook geen beloften om iets te doen of na te laten. Meldt geschenken en giften van meer dan 50 euro, die uit hoofde van de functie zijn ontvangen of gegeven. 

Is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht. Gedraagt zich hoffelijk en respectvol, onthoudt zich van grievende en/of beledigende opmerkingen.

Zet zich intensief in om ervoor te zorgen dat alle sporters en begeleiders zich houden aan de reglementen aangaande doping, seksuele intimidatie en matchfixing en het bestuursreglement alcohol in sportkantines. Sporters en begeleiders moeten gebonden zijn om bijvoorbeeld het tuchtrecht van toepassing te laten zijn. Als bestuurder ben je verantwoordelijk voor het opstellen van gedragsregels voor de Stichting THZL / Limburg LIONS.

Neemt (meldingen en signalen van) onbehoorlijk gedrag en grensoverschrijdend gedrag serieus. Spant zich in om het onderwerp integriteit bespreekbaar te maken en te houden. Zorgt voor een bepaalde mate van alertheid in de organisatie voor onbehoorlijk en/of grensoverschrijdend gedrag. Stimuleert het melden van ongewenst gedrag. Treedt adequaat op tegen het schenden van regels en normen door sporters, werknemers, supporters en anderen. 

Spant zich in om te werken met integere werknemers, functionarissen, ondernemers, zaakwaarnemers, leveranciers, sponsoren, etc. Zorgt ervoor dat de Stichting THZL / Limburg LIONS intern en extern handelt met personen en organisaties die van onbesproken gedrag zijn. Gaat na of een functionaris van onbesproken gedrag is (raadpleegt het Register met tuchtuitspraken seksuele intimidatie), vraagt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan en doet onderzoek in relatie tot de beoogde functie. Doet ook onderzoek naar handelspartners, e.a. 

Is zich bewust van de risico's van matchfixing en handelt hiernaar. Wedt niet op een sport waarbij je betrokken bent. Verstrekt geen informatie, die nog niet openbaar is gemaakt, over een wedstrijd of een aspect van een wedstrijd.

Ziet toe op de naleving van regels en normen. Zorgt dat iedereen de reglementen, de huisregels en gedragscode naleeft.

Top